ctg

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

 

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………../QĐ-CĐNTHĐ,

ngày     tháng     năm 2017của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội)

_____________

 

Tên nghề:  Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

Mã nghề:  50480101    

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 40

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức:

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính
 • Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính.

Kỹ năng:

 • Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
 • Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của hệ thống máy vi tính.
 • Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.
 • Biết tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ.
 • Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị công tác kỹ thuật của mình.
 • Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

Chính trị, đạo đức

 • Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.
 • Luôn chấp hành các nội qui, qui chế của nhà trường.
 • Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến.
 • Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

Thể chất và quốc phòng

 • Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ về bản thân, với cộng đồng và xã hội.
 • Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng.
 • Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.

2. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Thời gian học tập : 131 tuần
 • Thời gian thực học tối thiểu: 3750h
 • Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 300h; Trong đó thi tốt nghiệp: 30h

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 375h
 • Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3135h

+ Thời gian học bắt buộc: 2660h      + Thời gian học tự chọn: 475h

 + Thời gian học lý thuyết: 940h ;      + Thời gian học thực hành: 1720h

3.  DANH MỤC CÁC MÔN HỌC,  MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC  

3.1. Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

MH,

Tên môn học,

mô đun

Thời gian

đào tạo

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Năm học

Số tín chỉ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

I

Các môn học chung

 

 

375

270

105

MH 01

Chính trị

1

2

90

90

0

MH 02

Giáo dục thể chất

1

2

60

0

60

MH 03

Pháp luật

1

1

30

30

0

MH 04

Giáo dục quốc phòng

1

2

75

30

45

MH 05

Anh văn

1

3

120

120

0

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

 

2660

940

1720

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 

 

665

285

380

MH 06

Anh văn chuyên ngành

1

2

60

30

30

MH 07

Tin học đại cương

1

2

75

30

45

MĐ 08

Tin học văn phòng

1

3

120

40

80

MĐ 09

Internet

1

1

45

15

30

MH 10

An toàn vệ sinh CN

1

1

30

20

10

MH 11

Kỹ thuật đo lường

1

1

45

30

15

MH 12

Kỹ thuật điện tử

1

3

125

45

80

MH 13

Ngôn ngữ lập trình

1

2

75

30

45

MH 14

Kiến trúc máy tính

1

2

90

45

45

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 

 

1995

655

1340

MH 15

Mạng máy tính

1

2

90

40

50

MH 16

Kỹ thuật xung số

1

3

125

45

80

MĐ 17

Thiết kế mạch in

2

2

75

30

45

MĐ 18

Lắp ráp và cài đặt máy tính

2

3

105

30

75

MĐ 19

Sửa chữa máy tính

2

4

135

45

90

MĐ 20

Sửa chữa bộ nguồn

2

2

60

30

30

MĐ 21

Kỹ thuật sửa chữa màn hình

2

3

125

45

80

MĐ 22

Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi

2

4

135

45

90

MH 23

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

2

2

60

30

30

MH 24

Quản lý dự án CNTT

2

2

50

20

30

MH 25

Truyền số liệu

2

1

30

25

5

MH 26

Hệ điều hành

2

2

90

45

45

MĐ 27

Kỹ thuật vi xử lý

2

2

60

30

30

MĐ 28

Thực tập chuyên ngành

2

3

100

 

100

MH 29

Đo lường và điều khiển máy tính

3

2

45

25

20

MĐ 30

Lập trình ghép nối máy tính

3

2

60

30

30

MĐ 31

Kỹ thuật vi điều khiển

3

3

90

30

60

MĐ 32

Thiết kế xây dựng mạng

3

3

90

30

60

MĐ 33

Sửa chữa máy tính nâng cao

3

4

150

50

100

MĐ 34

Điều khiển tự động PLC 

3

2

60

30

30

MĐ 35

Thực tập tốt nghiệp

3

9

260

 

260

 

Tổng cộng:

 

87

3035

1210

1825

3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc (Nội dung chi tiết kèm theo tại phụ lục 1B  và 2B) 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CTKTĐCĐN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

4.1. Xác định thời gian cho các môn học, mô-đun đào tạo nghề tự chọn

Ngoài các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục 3, Hội đồng cố vấn đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo đã nghiên cứu, xem xét và thảo luận, thống nhất ý kiến đề xuất Hiệu trưởng; Hiệu trưởng căn cứ vào đề xuất và ban hành Quyết định số 12/QĐ-CĐTHĐ, ngày 08 tháng 10 năm 2008 về việc phê duyệt các môn học, mô đun tự chọn đưa vào chương trình đào tạo:

MH,

Tên môn học, mô đun

(Kiến thức, kỹ năng

tự chọn)

Thời gian

đào tạo

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

MH 37

Cơ sở dữ liệu

2

1

60

40

20

MĐ 39

Hệ quản trị CSDL

2

3

90

30

60

MĐ 40

Quản trị mạng

2

3

105

40

65

MH 42

Kỹ thuật điều khiển

3

1

45

30

15

MĐ 43

Đồ án tốt nghiệp

3

6

175

 

175

 

Tổng cộng:

 

14

475

140

335

4.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

(Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục 3B và 4B)

4.3. Xác định chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc trong chương trình dạy nghề của trường

Chương trình chi tiết của các môn học bắt buộc đã có trong chương trình khung chỉ quy định chi tiết đến tên các bài học. Các trường có thể tự xây dựng chương trình chi tiết hơn đến nội dung của từng bài học để thuận lợi cho giáo viên khi lên lớp giảng dạy.

4.4. Kiểm tra sau khi kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề và hướng dẫn thi tốt nghiệp

4.4.1. Kiểm tra sau khi kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề :

-Hình thức kiểm tra hết môn : Viết,vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành

-Thời gian kiểm tra:

 • Lý thuyết không quá 120 phút
 • Thực hành không quá 8 giờ      

     * Về kiến thức

        Được đánh giá bằng các bài kiểm tra viết, các buổi thuyết trình, chất lượng sản phẩm và ý nghĩa của quá trình sản xuất. Đánh giá cụ thể theo các mô đun theo trình tự các mức độ sau:

 • Tổng hợp đầy đủ, chính xác các kiến thức đã học.
 • Ưng dụng các kiến thức đã học vào sản xuất một cách khoa học để giải

quyết vấn đề có hiệu quả nhất.

 • Trình bày đầy đủ nội dung các kiến thức cơ sở có liên quan.       

      * Về kỹ năng:

      Kết quả thực hành sẽ được đánh giá theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp qua quan sát, chấm điểm theo công việc và sản phẩm:

 • Độc lập công tác đạt kết quả tốt, chủ động, có khả năng hướng dẫn kèm cặp thợ bậc thấp.
 • Thực hiện được các công việc trong phạm vi sử dụng các trang bị, máy sẵn có.

       * Về thái độ:

   Được đánh giá qua bảng kiểm và nhận xét:

 • Cẩn thận, nghiêm túc trong công việc.
 • Trung thực trong kiểm tra, có trách nhiệm và có ý thức giữ gìn bảo quản

tài sản, máy móc, dụng cụ, tiết kiệm vật tư, phấn đấu đạt năng suất và chất lượng cao nhất, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. 

 • Có ý thức bảo vệ môi trường, bình đẳng trong giao tiếp.

4.4.2. Thi tốt nghiệp

- Sinh  viên phải tham gia học tập đầy đủ các môn học/ Mô-đun đào tạo có trong chương trình thì được thi lấy bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

2

Chính trị

Kiến thức, kỹ năng nghề

 • Lý thuyết nghề
 • Thực hành nghề

Viết hoặc vấn đáp

 

Viết hoặc vấn đáp

Bài thi thực hành

Không quá 120 phút

 

Không quá 180 phút

Không quá  24 giờ

 

- Lý thuyết là các câu hỏi tổng hợp các môn học/ Mô-đun chuyên ngành

        - Thực hành hoàn thành 1 sản phẩm hoặc 1 công đoạn sản phẩm trong thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ

Đối với sinh viên khá ,giỏi có thể làm Đề tài tốt nghiệp

4.5. Hướng dẫn xác định thời gian và Nội dung  các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4.6. Các chú ý khác

- Khi sử dụng chương trình để giảng dạy cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS thì cộng thêm chương trình văn hoá THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình khung giáo dục Cao đẳng chuyên nghiệp.

- Khi các trường lựa chọn xong các môn học/mô-đun tự chọn có thể xếp sắp lại mã môn học/mô-đun trong chương đào tạo của trường mình để dễ theo dõi quản lý.

- Có thể lựa chọn các mô-đun đào tạo nghề có trong chương trình khung để xây dựng các chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề tuỳ theo nhu cầu của người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học dễ dàng học liên thông lên trình độ Trung  cấp nghề. và  Cao đẳng nghề./. 

____________________

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HÀ NỘI - VỮNG CHẮC TƯƠNG LAI

Địa chỉ: Số 7, Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: [email protected] - [email protected]

Điện thoại: 0965 476 637 - 0982 944 477

Cập nhật lần cuối: 25/02/2022 09:53:25 SA